Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan. Ouders en personeel hebben via deze raad de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen onze school spelen. Daarbij valt te denken aan de formatie, een belangrijke verbouwing van de school, hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolplan. De directie kan de MR om advies vragen ten aanzien van bijvoorbeeld het pestbeleid of het verkeersveiligheidsbeleid. De MR stelt bovendien de schoolgids vast en moet erop letten dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn ook openbaar worden gemaakt en besproken worden. Niet in de laatste plaats mag de MR het initiatief nemen om zaken die de school aangaan met het bevoegd gezag te bespreken. De MR heeft ook het recht om standpunten kenbaar te maken aan dit bevoegd gezag of dit gezag een voorstel te doen.

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden: twee ouders en twee personeelsleden. Leden worden in principe voor vier jaar lid.

De medezeggenschapsraad vergadert één keer per twee maanden en overlegt daarnaast regelmatig met de directeur en de activiteitencommissie. Ouders kunnen aandachtspunten en suggesties mailen naar mr-parel@quadraten.nl.